Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI NAISLAULU SELTS PÕHIKIRI

Viimati muudetud: 30. märts 2019

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Eesti Naislaulu Selts või Mittetulundusühing Eesti Naislaulu Selts.
1.2 Selts on registreeritud äriregistris koodiga 80035521 ning seltsi asukoht on Eesti Vabariik ja aadress  Roosikrantsi13, 10119 Tallinn, Eesti.
1.3 Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamise 1. juuli 1994. a. otsusest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4 Seltsi kogu tegevus toimub avalikes huvides ja heategevuslikel alustel. Seltsi tegevuse eesmärk on naiskoorilaulu edendamine, harrastamine ja propageerimine Eestis ning välismaal, muusika- ja kultuurialane enesetäiendamine, rahvustunde hoidmine, kooride omavahelise suhtlemise ja seltsielu edendamine.
1.5 Ühingu põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on
– liikmete hääleõiguse võrdsus,
– liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus,
– liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused seltsi ees,
– liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda,
– liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
1.6. Ülesannete lahendamiseks selts
– koondab oma ridadesse naiskooride lauljaid ja dirigente;
– toetab uute naiskooride loomist ja abistab neid tekkinud probleemide lahendamisel;
– korraldab vabariiklikke naiskooride laulupäevi;
– korraldab loomingulisi konkursse;
– teeb koostööd loominguliste liitude-, haridus- ja kultuuriasutuste-, ühiskondlike organisatsioonide ja seltsidega;
– korraldab eesti naiskooride tegevuse ajaloo uurimist, silmapaistvate dirigentide mälestuse jäädvustamist;
– osaleb naiskooride laulurepertuaari valikul;
– annab välja trükiseid;
– organiseerib informatsiooni edastamist meediakanalite ja ajakirjanduse kaudu.
1.7 Selts võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
1.8 Selts vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.
1.9 Selts on asutatud määramata ajaks.
1.10 Seltsil on juriidilise isiku õigused, oma nimega pitsat, nurgatempel, liikmemärk ja auliikmemärk

II LIIKMELISUS

2.1 Seltsi asutajaliikmeteks on 68 naiskooride lauljat ja dirigenti, kes võtsid osa asutamiskoosolekust 1. juulil 1994.
2.2 Seltsi liikmed on füüsilised isikud (inimesed).Peale asutajaliikmete võivad seltsi liikmeteks olla praegused ja endised naiskooride lauljad ning dirigendid, samuti välisriikides tegutsevate eesti naiskooride lauljad ja dirigendid ning seltsi toetavad liikmed, kes vastavad käesoleva põhikirja nõuetele.
2.3 Toetavateks, s.o.füüsilisteks ja juriidilisteks liikmeteks võivad olla üksikisikud, ühendused, ettevõtted ja organisatsioonid, kes oma tegevusega osutavad abi seltsi tegevusele.
2.4 Isik või toetav liige, kes soovib astuda seltsi liikmeks, pöördub avaldusega selle naiskoori poole, mille juures ta soovib tegutseda, või seltsi juhatuse poole. Liikmeks vastuvõtmise otsustab koori või seltsi juhatus õigusaktides kehtestatud korrasvas. Seltsi juhatus korraldab liikmete arvestust.
2.5 Liikmel on õigus avalduse alusel seltsist välja astuda.
2.6 Seltsi liikmed peavad tasuma seltsi liikmelisusega seotud makseid volikogu määratud tingimustel.
2.7 Seltsi liige arvatakse välja tema surma korral.
2.8 Seltsi liige võidakse seltsist välja arvata, kui ta
– ei tasu õigeaegselt liikmemaksu;
– rikub korduvalt ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
– on esitanud seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.9 Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata seltsi volikogule – seaduses ettenähtud korras ja nõuda volikogult enda väljaarvamise otsustamist.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ning käeoleva põhikirjaga.
3.2 Seltsi liikmel on õigus
– osaleda seltsi ettevõtmistes;
– valida ja olla valitud seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
– saada teavet seltsi tegevuse kohta ja esitada ettepanekuid seltsi elu puudutavates küsimustes;
– kasutada seltsi sümboolikat vastavalt statuudile;
– kasutada seltsi liikmele antud soodustusi;
– astuda seltsist välja.
3.3 Seltsi liige on kohustatud
– täitma põhikirja nõudeid ja seltsi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
– tasuma õigeaegselt liikmemaksu seltsi volikogu määratud tingimustel.

IV JUHTIMINE

4.1 Seltsi kõrgeim organ on volikogu  koosolek, kuhu kuulub igast naiskoorist 1 volinik.
4.2 Seltsi volikogu võtab vastu otsuseid kõikides seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või seltsi muu organi pädevusse.
4.3 Seltsi juhatus
– kutsub kokku volikogu vähemalt üks kord aastas. Volikogu erakorralised koosolekud korraldatakse juhatuse või 1/10 volikogu liikmete nõudmisel.
-koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse vähemalt 14 päeva ette;
– kvoorum on 50% + 1 volikogu liikmete arvust. Otsused võetakse vastu 2/3 häälteenamusega.
4.4 Seltsi volikogu pädevusse kuulub
– põhikirja kinnitamine ja muutmine;
– esinaise valimine kaheks aastaks, kusjuures esinaise kandidaadi nimi ja tema poolt nimetatud juhatuse liikmete nimed teatatakse volinikele 14 päeva ette;
– esinaise esitatud juhatuse liikmete kinnitamine, kusjuures kandidaadid teatatakse volinikele 14 päeva ette;
– juhatuse kutsutud isikute kinnitamine volikogu liikmeteks;
– liikmemaksu suuruse määramine ja maksmise tähtaja kinnitamine;
– 3-liikmelise revisjonikomisjoni valimine, kes kontrollib raamatupidamistegevust;
– juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja kinnitamine;
– juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud seltsi teiste organite pädevusse.
4.5 Seltsi juhib ja esindab igapäevases tegevuses juhatus. Juhatuse liikmed kinnitab volikogu esinaise esitatud arvus ja koosseisus. Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esinaine.
Juhatuses on kokku minimaalselt 7 (seitse) liiget.
4.6 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes.
4.7 Seltsi volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.8 Kui juhatus ei kutsu volikogu koosolekut kokku 1/10 volikogu liikmete nõudmisel, võivad taotlejad volikogu koosoleku kokku kutsuda samas korras sarnaselt juhatusega.
4.9 Juhatus korraldab seltsi raamatupidamise vastavalt õigusaktides kehtestatud korras ning on aruandekohustuslik revisjonikomisjoni ja volikogu koosoleku ees.
4.10 Seltsi esinaisel on õigus;
– moodustada seltsi juhatus;
– esindada seltsi ise või teha seda enda volitatud isikutel;
– avada ja sulgeda arveid krediidiasutustes.

V TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1 Seltsi teated oma liikmetele edastatakse meediakanalite vahendusel, e-posti või kirja teel.

VI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1 Seltsi vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, seltsi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse toetuseks, annetustest ja muudest laekumistest.
6.2 Selts ekspluateerib ja remondib oma valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
6.3 Selts ei jaota oma vara, tulu ega anna materiaalset abi või rahalises vääringus hinnatavaid soodustusi oma füüsilisest isikust liikmetele, juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele ega loetletud isikute lähisugulastele.
6.4 Selts ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

VII KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1 Seltsi volikogu valitud ja kinnitatud revisjonikomisjon teostab järelevalvet seltsi tegevuse üle.
7.2 Seltsi juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

VIII MUUD TINGIMUSED

8.1 Seltsi tegevus lõpetatakse
– volikogu koosoleku otsusega;
– pankrotimenetluse alustamisel seltsi vastu;
– liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
– volikogu koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
– muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
8.2 Seltsi tegevuse lõpetamise võib otsustada volikogu koosolek, kui otsuse poolt on hääletanud kõik volikogu koosolekul osalenud liikmed.
8.3 Seltsi tegevuse lõpetamine ja seltsi likvideerimine lõpetamisel toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.4 Seltsi  tegevuse lõpetamisel  antakse seltsi allesjäänud vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle  tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või kohalikule omavalitsusele.
8.5 Kui seltsi vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse vara jagamisel seltsi tegevuse lõpetamise korral seaduses sätestatust.

Seltsi põhikiri on vastu võetud seltsi volikogu koosolekul 30.märtsil 2019 Tallinnas