Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine

Ester Mägi 90 ajakava

JUHEND

Võistulaulmine toimub 10. ja 11. märtsil 2012. aastal Tallinna Ülikooli aulas

Narva mnt 25

Võitjate autasustamine ja kontsert on mõlema päeva õhtul.

Võistulaulmise läbiviimise kord

Võistulaulmine toimub ühes voorus. Vastavalt koori spetsiifikale ja kava raskusastmele võisteldakse järgmistes kategooriates:

1) naiskoorid A-, B- ja C-kategoorias (lauljatele alates 19. eluaastast);

2) tütarlastekoorid (neidudekoorid) A ja B kategoorias.

Muusikaõppeasutuste ja -stuudiote koorid ei tohi esineda tütarlaste B-kategoorias, mis on mõeldud tavakoolide kooridele; ühelgi muul kooril kategooria valikul piiranguid ei ole.

Nõuded kavale

Esinemise aeg on 7–12 minutit, mis sisaldab kohustuslikku laulu ja vabalt valitud laule antud ajalimiidi piires. Lubatud on ka laulmine mis tahes instrumendi saatel. Ajalimiidi ületamise eest enam kui minuti võrra antakse miinuspunktid.

Kohustuslikud laulud

Naiskooridele

A-kategoorias: Ester Mägi / setu rahvaviis ja luule  „Vahtralt valgõ pilve pääle“ *

B-kategoorias: Ester Mägi / muhu rahvaviis „Äiu-püiu“, tsüklist „Kuus eesti rahvalaulu“ **

C-kategoorias: Ester Mägi / Katrin Väli „Kauge maa“ ***

Tütarlastekooridele

A-kategoorias: Ester Mägi / Marie Under „Kevad-sonett“ ****

B-kategoorias: Ester Mägi / Pilistvere rahvaviis  „Siku sarved“, tsüklist „Kuus eesti rahvalaulu“ *****

* Ester Mägi „Koorilaule“ SP Muusikaprojekt 2005

** Ester Mägi „Koorilaule“  Tallinn  Eesti Raamat 1982  või „Naiskoorilaule“ 1977

*** Eesti NSV 1990.a. üldlaulupeo laule naiskoorile. Tallinn  Eesti Raamat 1988

**** Ester Mägi „Koorilaule“ SP Muusikaprojekt 2005

*****  Ester Mägi „Koorilaule“ Tallinn Eesti Raamat 1982 või „Naiskoorilaule“ 1977

Kohustuslik laul tuleb esitada originaalhelistikus. Vabalt valitud laulude helistike muutmisest tuleb žüriid eelnevalt teavitada.

Žürii töö ja hindamise kord

Koore hindab kolmeliikmeline žürii

Hinnatakse

1) kava valikut ja laulude esitust (interpretatsiooni);

2) vokaaltehnilist teostust;

3) kohustusliku laulu esitust.

Žürii hindab koore 100-punktisel skaalal.

Igas kategoorias antakse välja I, II ja III koht kogutud punktisummade alusel. Võrdse punktisumma korral lähevad  kohad ja preemiasummad jagamisele.

Esimese koha saamiseks oma kategoorias peab koor koguma vähemalt 85 punkti, teise koha saamiseks vähemalt 75 punkti ja kolmanda koha saamiseks vähemalt 65 punkti.  Zürii võib jätta osa kohti välja andmata.

Žüriil on õigus anda ka eripreemiaid. Kõik koorid saavad osavõtjatunnistuse.

Pärast võistlust koostab žürii iga koori esinemise kohta kirjaliku lühikokkuvõtte. Koorile edastab selle ENLS e-kirja teel.

Preemiad

Iga kategooria esimesed kolm kohta saavad rahalised preemiad.

Naiskoorid:

A-kategooria I koht – 320 EUR, II koht -256 EUR, III koht – 192 EUR

B-kategooria I koht – 256 EUR, II koht – 192 EUR, III koht – 128 EUR

C-kategooria I koht – 192 EUR, II koht – 128 EUR, III koht – 64 EUR

Neidudekoorid:

A-kategooria I koht – 320 EUR, II koht – 256 EUR, III koht – 192 EUR

B-kategooria I koht – 256 EUR, II koht – 192 EUR, III koht – 128 EUR

10. märtsil võistlevad  C-kategooria naiskoorid ja B-kategooria neidudekoorid

11. märtsil võistlevad B-kategooria naiskoorid, A-kategooria naiskoorid ja A-kategooria neidudekoorid

Osavõtutingimused

Võistulaulmisele palume end registreerida hiljemalt 1. detsembriks 2011.

Teatada koori nimi ja kategooria, milles võisteldakse.

16. jaanuariks 2012

tuleb esitada

1) oma esinemise täpne kava (muusika ja teksti autorite nimed, esitusjärjekord);

2) enda valitud laulude noodid kolmes eksemplaris;

3) koori foto ja lühike ülevaade koorist, teave dirigendi kohta ning kontsertmeistri nimi, kui koor kasutab esinemisel mõnda instrumenti.

Koori esinemise salvestust helikandjal ei nõuta.

16. jaanuariks 2012 tuleb kanda osavõtumaks (ENLS liikmetele 15 € koori kohta, mitteliikmetele 150  € koori kohta) seltsi arvele
100 2202 4251 007.

Võistulaulmise korraldaja kontaktandmed:

Eesti Naislaulu Selts, Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn

Telefon: 6274453, 5098352. E-post: enls@kul.ee faks 6274450

www.naislauluselts.ee